0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Extech

Máy công nghiệp

5.000.000 VND

3.600.000 VND

-28%

Thiết bị đo

6.137.000 VND

1.570.000 VND

1.370.000 VND

-13%

5.268.000 VND

5.168.000 VND

-2%

4.151.000 VND

1.115.000 VND

4.081.000 VND

3.981.000 VND

-2%

5.885.000 VND

5.785.000 VND

-2%

1.114.000 VND

2.136.000 VND

2.974.000 VND

2.774.000 VND

-7%

12.856.000 VND

11.856.000 VND

-8%

2.076.000 VND

1.976.000 VND

-5%

4.800.000 VND

4.470.000 VND

-7%

1.748.000 VND

1.859.000 VND

1.598.000 VND

-14%

7.822.000 VND

7.722.000 VND

-1%

7.183.000 VND

7.083.000 VND

-1%

2.715.000 VND

8.460.000 VND

8.360.000 VND

-1%

3.891.000 VND

3.453.000 VND

2.874.000 VND

2.455.000 VND

1.757.000 VND

5.200.000 VND

4.250.000 VND

6.200.000 VND

5.468.000 VND

6.700.000 VND

4.230.000 VND

2.930.000 VND

880.000 VND

680.000 VND

-23%

1.530.000 VND

1.030.000 VND

-33%

1.025.000 VND

825.000 VND

-20%

1.640.000 VND

1.240.000 VND

-24%

5.000.000 VND

4.520.000 VND

-10%

5.268.000 VND

5.168.000 VND

-2%

5.587.000 VND

5.487.000 VND

-2%

8.923.000 VND

8.823.000 VND

-1%

7.503.000 VND

7.403.000 VND

-1%

7.183.000 VND

7.083.000 VND

-1%

14.452.000 VND

13.452.000 VND

-7%

4.789.000 VND

4.689.000 VND

-2%

4.151.000 VND

4.051.000 VND

-2%

4.889.000 VND

4.689.000 VND

-4%

3.194.000 VND

3.094.000 VND

-3%

1.419.000 VND

5.807.000 VND

3.093.000 VND

3.453.000 VND

3.353.000 VND

-3%

1.683.000 VND

1.583.000 VND

-6%

1.586.000 VND

1.386.000 VND

-13%

1.697.000 VND

1.497.000 VND

-12%

1.486.000 VND

1.386.000 VND

-7%

1.342.000 VND

1.242.000 VND

-7%

5.568.000 VND

5.368.000 VND

-4%

11.458.000 VND

11.358.000 VND

-1%

6.047.000 VND

5.947.000 VND

-2%

3.713.000 VND

3.613.000 VND

-3%

5.500.000 VND

5.100.000 VND

-7%

4.251.000 VND

4.151.000 VND

-2%

2.176.000 VND

2.076.000 VND

-5%

1.857.000 VND

1.657.000 VND

-11%

13.950.000 VND

13.750.000 VND

-1%

5.089.000 VND

4.989.000 VND

-2%

5.987.000 VND

5.787.000 VND

-3%

5.449.000 VND

4.949.000 VND

-9%

2.136.000 VND

7.483.000 VND

5.368.000 VND

5.290.000 VND

4.989.000 VND

3.991.000 VND

5.000.000 VND

4.520.000 VND

-10%