0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Extech

Máy công nghiệp

5.000.000 VND

3.600.000 VND

-28%

Thiết bị đo

1.748.000 VND

1.859.000 VND

1.598.000 VND

-14%

2.715.000 VND

6.137.000 VND

4.151.000 VND

3.891.000 VND

3.453.000 VND

2.874.000 VND

2.455.000 VND

1.757.000 VND

520.000 VND

4.250.000 VND

6.200.000 VND

5.468.000 VND

6.700.000 VND

4.230.000 VND

2.930.000 VND

880.000 VND

680.000 VND

-23%

1.530.000 VND

1.030.000 VND

-33%

1.025.000 VND

825.000 VND

-20%

1.640.000 VND

1.240.000 VND

-24%

5.000.000 VND

4.265.000 VND

-15%

5.268.000 VND

5.168.000 VND

-2%

5.587.000 VND

5.487.000 VND

-2%

8.923.000 VND

8.823.000 VND

-1%

7.503.000 VND

7.403.000 VND

-1%

7.183.000 VND

7.083.000 VND

-1%

14.452.000 VND

13.452.000 VND

-7%

4.789.000 VND

4.689.000 VND

-2%

4.151.000 VND

4.051.000 VND

-2%

4.889.000 VND

4.689.000 VND

-4%

8.460.000 VND

8.360.000 VND

-1%

12.856.000 VND

11.856.000 VND

-8%

7.822.000 VND

7.722.000 VND

-1%

7.183.000 VND

7.083.000 VND

-1%

3.194.000 VND

3.094.000 VND

-3%

1.570.000 VND

1.370.000 VND

-13%

1.115.000 VND

1.114.000 VND

1.419.000 VND

5.807.000 VND

3.093.000 VND

2.076.000 VND

1.976.000 VND

-5%

5.268.000 VND

5.168.000 VND

-2%

4.081.000 VND

3.981.000 VND

-2%

2.136.000 VND

3.453.000 VND

3.353.000 VND

-3%

4.090.000 VND

3.990.000 VND

-2%

1.683.000 VND

1.583.000 VND

-6%

1.586.000 VND

1.386.000 VND

-13%

1.697.000 VND

1.497.000 VND

-12%

1.486.000 VND

1.386.000 VND

-7%

1.342.000 VND

1.242.000 VND

-7%

5.885.000 VND

5.785.000 VND

-2%

2.974.000 VND

2.774.000 VND

-7%

2.076.000 VND

1.976.000 VND

-5%

5.568.000 VND

5.368.000 VND

-4%

11.458.000 VND

11.358.000 VND

-1%

6.047.000 VND

5.947.000 VND

-2%

3.713.000 VND

3.613.000 VND

-3%

4.235.000 VND

4.135.000 VND

-2%

4.251.000 VND

4.151.000 VND

-2%

2.176.000 VND

2.076.000 VND

-5%

1.857.000 VND

1.657.000 VND

-11%

13.950.000 VND

13.750.000 VND

-1%

5.089.000 VND

4.989.000 VND

-2%

5.987.000 VND

5.787.000 VND

-3%

5.449.000 VND

4.949.000 VND

-9%

2.136.000 VND

7.483.000 VND

5.368.000 VND

5.290.000 VND

4.989.000 VND

3.991.000 VND

3.700.000 VND