0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Horiba

Thiết bị đo

3.080.000 VND

19.265.000 VND

15.265.000 VND

-21%

19.435.000 VND

15.435.000 VND

-21%

3.285.000 VND

2.770.000 VND

2.257.000 VND

34.500.000 VND

24.500.000 VND

-29%

19.608.000 VND

13.608.000 VND

-31%

9.300.000 VND

8.900.000 VND

-4%

9.900.000 VND

8.900.000 VND

-10%

7.900.000 VND

3.100.000 VND

2.650.000 VND

2.950.000 VND

2.950.000 VND