0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu KENBO

Máy công nghiệp

4.450.000 VND

4.150.000 VND

-7%

4.450.000 VND

3.750.000 VND

-16%

3.250.000 VND

2.900.000 VND

-11%

2.900.000 VND

2.600.000 VND

-10%

3.280.000 VND

2.400.000 VND

-27%

7.250.000 VND

6.750.000 VND

-7%

6.200.000 VND

5.800.000 VND

-6%

6.800.000 VND

6.500.000 VND

-4%

630.000 VND

540.000 VND

-14%

640.000 VND

580.000 VND

-9%

860.000 VND

630.000 VND

-27%

890.000 VND

730.000 VND

-18%

910.000 VND

760.000 VND

-16%

915.000 VND

830.000 VND

-9%

1.300.000 VND

970.000 VND

-25%

5.900.000 VND

5.600.000 VND

-5%

6.500.000 VND

6.300.000 VND

-3%