0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Fluke

Thiết bị đo

1.870.000 VND

1.650.000 VND

2.360.000 VND

3.500.000 VND

5.100.000 VND

2.400.000 VND

3.900.000 VND

Liên hệ

3.700.000 VND

4.800.000 VND

5.700.000 VND

6.450.000 VND

7.750.000 VND

9.000.000 VND

13.800.000 VND

20.400.000 VND

7.200.000 VND

6.350.000 VND

5.290.000 VND

4.390.000 VND

-17%

2.920.000 VND

2.320.000 VND

-21%

13.790.000 VND

10.790.000 VND

-22%

1.200.000 VND

1.990.000 VND

1.590.000 VND

-20%

2.840.000 VND

2.240.000 VND

-21%

3.590.000 VND

5.150.000 VND

4.150.000 VND

-19%

45.390.000 VND

4.390.000 VND

-90%

7.690.000 VND

6.690.000 VND

-13%

7.290.000 VND

6.890.000 VND

-5%

7.950.000 VND

7.250.000 VND

-9%

15.980.000 VND

11.980.000 VND

-25%

17.290.000 VND

12.290.000 VND

-29%

13.500.000 VND

18.800.000 VND

15.800.000 VND

-16%