0 0911.491.218

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Hioki

Máy điện cơ

2.350.000 VND

1.650.000 VND

-30%

Thiết bị đo

4.500.000 VND

4.370.000 VND

-3%

4.600.000 VND

4.100.000 VND

-11%

1.680.000 VND

2.630.000 VND

4.650.000 VND

3.050.000 VND

10.020.000 VND

6.830.000 VND

3.850.000 VND

10.680.000 VND

10.680.000 VND

10.680.000 VND

Liên hệ

13.180.000 VND

2.860.000 VND

3.290.000 VND

2.690.000 VND

-18%

1.960.000 VND

1.760.000 VND

-10%

1.930.000 VND

1.730.000 VND

-10%

2.380.000 VND

1.780.000 VND

-25%

3.250.000 VND

2.750.000 VND

-15%

3.430.000 VND

2.930.000 VND

-15%

5.850.000 VND

5.150.000 VND

-12%

4.970.000 VND

4.570.000 VND

-8%

8.970.000 VND

8.270.000 VND

-8%

6.740.000 VND

4.740.000 VND

-30%

4.920.000 VND

4.220.000 VND

-14%

5.220.000 VND

4.220.000 VND

-19%

4.510.000 VND

3.240.000 VND

2.740.000 VND

-15%

4.300.000 VND

3.960.000 VND

-8%

2.760.000 VND

1.760.000 VND

-36%

6.240.000 VND

5.240.000 VND

-16%

2.940.000 VND

2.140.000 VND

-27%

7.520.000 VND

8.400.000 VND

7.900.000 VND

9.700.000 VND

8.700.000 VND

-10%

4.250.000 VND

3.550.000 VND

-16%

4.350.000 VND

3.550.000 VND

-18%

16.330.000 VND

11.330.000 VND

-31%

10.800.000 VND

9.800.000 VND

-9%

16.330.000 VND

11.330.000 VND

-31%

3.600.000 VND

2.678.000 VND

-26%

9.690.000 VND

8.690.000 VND

-10%

30.000.000 VND

21.600.000 VND

-28%

6.360.000 VND

5.660.000 VND

-11%

6.230.000 VND

5.230.000 VND

-16%

6.500.000 VND

5.640.000 VND

-13%

5.300.000 VND

4.110.000 VND

-22%

19.000.000 VND

16.700.000 VND

-12%